infoinfo
Vážení zákazníci, v dňoch od 28.9.2023 až 30.9.2023 prebieha v našom sklade inventúra. Vaše objednávky budú expedované po tomto dátume (02.10.2023). Ďakujeme za pochopenie.
Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci DSI Slovakia, s.r.o., Letná 42, Košice - mestská časť Staré Mesto 04001, IČO: 31670172, Obchodný register Mestského súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 2901/V, (ďalej len 'DSI Slovakia, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V DSI Slovakia, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia Titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba, doručovacia adresa
IS Účtovníctvo Vedenie účtovníctva Titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, tel. číslo, email, bankové spojenie, kontaktná osoba a pod.
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv Údaje o obchodných partneroch ako fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje (tel. číslo, email), kontaktná osoba, podpis
Obchodné vzťahy Oddelenie služieb zákazníkov (Distribúcia) Údaje o obchodných partneroch (fakturačné údaje, dodacie údaje), meno, priezvisko, tel. číslo, email, objednávky
Obchodné vzťahy Reklamácie (Servis) Údaje o obchodných partneroch (fakturačné údaje, dodacie údaje), meno, priezvisko, tel. číslo, email, objednávky, popisy reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Obchodné vzťahy Logistika Titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba, tovar
Obchodné vzťahy Obchodná činnosť Údaje o obchodných partneroch (fakturačné údaje, dodacie údaje), meno, priezvisko, tel. číslo, email
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov Údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov Údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Marketing Newsletter meno, priezvisko, údaje o obchodnom partnerovi, email
Marketing Sociálne siete meno, priezvisko, titul, prezývka (nickname)
eShop Uzatvorenie objednávky (B2C) Údaje ako email, tel. číslo, meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa (v prípade nákupu na firmu)
eShop Reklamačné konanie (eShop) Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Webové stránky Kontaktné formuláre meno, priezvisko, email, tel. číslo, text správy
Právna agenda Právne spory údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, o dlžníkoch, výšky pohľadávok a pod.

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

DSI Slovakia, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatváranie zmlúv uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými a inými partnermi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Oddelenie služieb zákazníkov (Distribúcia) vybavovanie objednávok a poskytovanie servisu zákazníkom - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Reklamácie (Servis) vybavovanie podnetov a reklamácií (servis) - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Logistika logistika - doprava, manipulácia, skladovanie tovaru - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Obchodná činnosť oslovovanie potenciálnych zákazníkov - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Newsletter posielanie informačného newslettra s informáciami o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Sociálne siete zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí na základe oprávneného záujmu - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uzatvorenie objednávky (B2C) uzatvorenie a vybavenie objednávky e-shopu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Reklamačné konanie (eShop) vybavovanie podnetov a reklamácií v e-shope - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Kontaktné formuláre odpovedanie na správy a podnety z kontaktných formulárov - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Právne spory preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

DSI Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Štatistický úrad
- Policajný zbor SR
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- audítor
Uzatváranie zmlúv uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými a inými partnermi  
Oddelenie služieb zákazníkov (Distribúcia) vybavovanie objednávok a poskytovanie servisu zákazníkom - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
- TOPTRANS EU, a.s.
- Geis SK s.r.o.
- Cargo In Time s.r.o.
- Slovak Parcel Service, s. r. o.
- a iné kuriérske spoločnosti
Reklamácie (Servis) vybavovanie podnetov a reklamácií (servis) - Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
Logistika logistika - doprava, manipulácia, skladovanie tovaru - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
- TOPTRANS EU, a.s.
- Geis SK s.r.o.
- Cargo In Time s.r.o.
- DataLuk, s.r.o.
- Slovak Parcel Service, s. r. o.
- a iné kuriérske spoločnosti
Obchodná činnosť oslovovanie potenciálnych zákazníkov  
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Colný úrad
- Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Štatistický úrad
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Sociálna poisťovňa
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Štatistický úrad
- Iné orgány štátnej správy
Newsletter posielanie informačného newslettra s informáciami o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách  
Sociálne siete zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí na základe oprávneného záujmu - sociálne siete
Uzatvorenie objednávky (B2C) uzatvorenie a vybavenie objednávky e-shopu - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
- TOPTRANS EU, a.s.
- Geis SK s.r.o.
- Cargo In Time s.r.o.
- DataLuk, s.r.o.
- Slovak Parcel Service, s. r. o.
- a iné kuriérske spoločnosti
- bart.sk s.r.o.
Reklamačné konanie (eShop) vybavovanie podnetov a reklamácií v e-shope - Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
- bart.sk s.r.o.
Kontaktné formuláre odpovedanie na správy a podnety z kontaktných formulárov  
Právne spory preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- advokátska kancelária

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci DSI Slovakia, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia po dobu 2 rokov
Vedenie účtovníctva aktuálny rok a po dobu 10 rokov
Uzatváranie zmlúv po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 10 rokov
Oddelenie služieb zákazníkov (Distribúcia) po dobu trvania záruky produktov a následne po dobu 2 rokov
Reklamácie (Servis) po dobu 5 rokov
Logistika aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Obchodná činnosť po dobu vedenia obchodnej komunikácie
Predarchív - uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov spravidla 10 rokov ak osobitný predpis neustanovuje inak
Newsletter po dobu 5 rokov od posledného nákupu
Sociálne siete až do odstránenia príspevkov samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevkov z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie OÚ. Správy mažeme spravidla raz za 2 roky.
Uzatvorenie objednávky (B2C) po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 3 roky
Reklamačné konanie (eShop) po dobu 5 rokov
Kontaktné formuláre po dobu vedenia komunikácie, maximálne 2 roky
Právne spory po dobu premlčania nároku

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.

Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@dsi.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@dsi.sk .